Code Fair Practice

De financiering van de Stichting is niet structureel geregeld. Een groot deel van de financiering wordt via beschikkingen van 4 jaar afgegeven (landelijke fondsen, provincie en enkele kleine fondsen), andere subsidiegevers geven jaarlijks beschikkingen af. 

Omdat wij in principe “gratis” zijn voor onze bezoekers kan er maar beperkt een weerstandsvermogen worden opgebouwd. De organisatie is nu solide. Vaste dienstverbanden geven meer risico en meerjarige verplichtingen. De relatief kleine begroting van de Stichting (rond de €450.000), kan deze risico’s niet borgen, dan wel vraagt een hogere last die ten koste gaat van de activiteiten. 

Jaarlijks worden er afspraken gemaakt met de ingehuurde ZZP’ers. Dit werkt goed en geeft de mogelijkheid keuzes te maken. Het team doet dit gezamenlijk.

Fair-Pay en Fair-chain:
Als lijn voor de uurtarieven volgen wij de CAO’s van:

CAO kunstenbond en musici en Nederlandse Toonkunstenaars Bond 

Daarnaast is als team besloten te kiezen voor solidariteit en werken vanuit onze idealen, in die zin, dat wij het samen doen, elkaar aanvullen en flexibel zijn in tijd gedurende het jaar en samen het “vullen van de gaten”. Daarom ligt het uurtarief voor alle direct betrokken zzp’ers rond hetzelfde bedrag en wordt dit jaarlijks bezien. 

Voor de periode 2025-2028 wordt dit jaarlijks bezien en besproken in het team.

CP wil laten zien dat je met een kleine organisatie tot grote culturele daden komt. Daarvoor is een geoliede machinekamer nodig, waarin elke schakel belangrijk en waardevol is. De keuze om daarvoor de tarieven dusdanig met elkaar af te stemmen is dan ook bewust. De uren zijn verschillend, maar de waardering gelijk. Hiermee willen wij de nodige kwaliteiten binnen het culturele veld behouden. Dit vraagt best wat van de mensen in deze tijd van inflatie en onzekerheid in de culturele sector. Het doet een beroep op idealisme, hart voor de zaak en samen willen werken met mensen die er voor je zijn. Vanaf 2024 zal er ruimte zijn voor jonge mensen te betrekken bij de kernorganisatie. Nu de professionalisering haar vruchten heeft afgeworpen, de overheadkosten zijn gedaald, is er ruimte voor.

We gaan zelfs nog een stapje verder en willen hiermee naar kleine organisatie onze drijfveren laten zien, door publicaties online en deze kennis te delen in regionale/lokale verbindingen.