Governance Code Cultuur

De statutaire doelstellingen van Stichting CityProms zijn:

  • Het produceren van festivals en concerten en het bevorderen van de podiumkunst in het algemeen.
  • Het bevorderen van de maatschappelijke en sociale functie van muziek in het algemeen, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin verband houdt.

In de praktijk heeft de Stichting zich actief ingezet voor het tot stand brengen van duurzame relaties en netwerken om talentontwikkeling te stimuleren, zichtbaarheid te vergroten en ondersteuning te bieden. Als bijlage is een overzicht van opgebouwde relaties (indien beschikbaar) toegevoegd.

Governance Code: Raad van Toezicht

Het bestuurlijke model omvat zowel een directie (directeur-bestuurder) als een toezichthoudend en controlerend bestuur. De directie is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de uitvoering daarvan. De RvT beslist over de benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van de directie. Daarnaast heeft de RvT als taak toezicht te houden op het beleid van de directie, waarbij zij de directie met raad terzijde staat en indien nodig ingrijpt.

Op dit moment bestaat de RvT uit drie leden, met de beoogde uitbreiding naar een 4e lid. De leden zijn onafhankelijk van elkaar en van de directie, wat hen in staat stelt effectief te functioneren als toezichthouders. De statutaire benoemingstermijn van de RvT is vastgesteld op twee keer vier jaar. Er is een rooster van aan- en aftreden. Ingezet wordt op diversiteit binnen de RvT: op basis van gender, culturele achtergrond en expertise. Hiervoor wordt ook buiten Friesland gekeken.

De Stichting heeft geen medewerkers in loondienst, waarbij de directie bestaat uit één persoon. Het team vergadert regelmatig, zowel digitaal als fysiek. Elke vergadering start met de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ om een open cultuur te bevorderen. Er is nauwe betrokkenheid bij het welzijn van iedereen, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Integriteit en sociale veiligheid staan hoog in het vaandel, wat ook cruciaal is in de relatie met de vrijwilligers. De vrijwilligers vormen een diverse groep, deels afkomstig uit sociaal lagere en kwetsbare segmenten, wat een betrokken en professionele houding van iedereen vereist.

Korte achtergrond huidige leden:

M. de Bok: Voorzitter met een brede achtergrond in toezichthoudende functies binnen de cultuursector. Voormalig eigenaar van een financieel adviesbureau. Gepensioneerd sinds 2023.

S. de Baesjou: Lid, werkzaam als strategisch adviseur en interimmanager. Expert op het gebied van personeel en organisatie, communicatie, met tevens andere toezichthoudende functies binnen de cultuursector.

M. van Opzeeland: Lid, werkzaam als accountant en bekleedt diverse toezichthoudende functies, waaronder binnen de cultuursector.

De Raad van Toezicht (RvT) komt minstens vier keer per jaar bijeen. Tussendoor houdt de directeur-bestuurder de RvT op de hoogte middels briefings, zowel over geleverde prestaties als financiële ontwikkelingen.